Projekt ustawy Prawo wodne

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt przepisów nowej ustawy, która zastąpi wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.). Poniżej, niektóre zmiany:

Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami. Obecnie organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są, m.in. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz siedmiu dyrektorów regionalnych (w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Gliwicach). Prezes KZGW nadzorowany jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - Ministra Środowiska. Nowa ustawa zakłada, że naczelnym organem administracji pozostanie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, który zyska jednak szersze uprawnienia. Minister będzie mógł m.in. wydawać Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wytyczne i polecenia dotyczące sposobu realizacji zadań.
Ponadto, zostanie ustanowionych sześciu dyrektorów urzędów gospodarki wodnej. Utworzone zostaną również dwa zarządy: Zarząd Dorzecza Wisły oraz Zarząd Dorzecza Odry. Projekt ustawy zakłada, że będą to państwowe osoby prawne, które mogą w ograniczonym zakresie wykonywać działalność gospodarczą, a do ich zadań należeć ma w szczególności wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w odniesieniu do określonych kategorii wód, a także „współpraca z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne, w tym współpraca z podmiotami planującymi budowę lub modernizację instalacji wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej”.

Pozwolenia wodnoprawne. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo wodne określają, że organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, a w określonych przypadkach dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub marszałek województwa. Projekt zakłada wyłączenie marszałka województwa z postępowań wodnoprawnych. Kompetencje marszałka mają zostać przejęte przez dyrektora urzędu gospodarki wodnej.

Likwidacja zwolnień z obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Projekt przewiduje likwidację istniejącego zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody na potrzeby energetyki wodnej, poboru wody powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Konsekwencją ma być objęcie takich rodzajów działalności systemem opłat za korzystanie ze środowiska.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Treść ustawy tutaj

Najważniejsze zapisy:

- lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- odległość turbin od najbliższych budynków mieszkalnych czy obszarów chronionych określony na co najmniej dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej wraz z wirnikiem i łopatami (w praktyce oznacza to 1,5-2 km).

Wymóg uzyskania nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych do 9 września 2016

9 września 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami gazów cieplarnianych regulująca działanie systemu handlu emisjami w zrewidowanej wersji dla trzeciej fazy systemu na lata 2013-2020. Jednocześnie wprowadzono wymóg wystąpienia przez prowadzących instalacje z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, do 9 września 2016 roku. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj do 9 września 2016 roku. Brak uzyskania nowego zezwolenia oznaczać będzie w praktyce wygaszenie aktualnie obowiązującego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, wygaszenie decyzji zatwierdzającej plan monitorowania, wstrzymanie użytkowania instalacji i nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł. Więcej informacji na stronach KOBiZE.

Uchwała w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze

Polityczne porozumienie przywódców UE z 2014 r. przewiduje redukcję emisji CO2 o 40 % do 2030 r. oraz udział energii ze źródeł odnawialnych w UE na poziomie 27 % w stosunku do bazowego roku 1990. Efektywność energetyczna ma wzrosnąć w tym czasie o 27 %. 
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji dwutlenku węgla w atmosferze (40% do 2030 r.), przedłożoną przez ministra środowiska. Uchwała została przyjęta przez Radę Ministrów 15 marca 2016 r. Treść uchwały do pobrania

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881) w CRO zarejestrować należy urządzenia, które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej www.cro.ichp.pl. Ponadto, stosujący substancje zubożające warstwę ozonową (WE) nr 1005/2009 lub fluorowane gazy cieplarniane (WE) nr 842/2006, zgodnie z art. 39 ww. Ustawy jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.

Program LIFE - współfinansowanie projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu

Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE pełni oraz wspiera polskich Wnioskodawców.

„LIFE a łagodzenie zmian klimatu” to publikacja Komisji Europejskiej prezentująca przykłady projektów, które ograniczają wpływ działalności człowieka na klimat i łagodzą zachodzące w nim zmiany. Polska wersja językowa wydawnictwa została opublikowana przez NFOŚiGW. Więcej o Programie LIFE na stronach: nfosigw.gov.pl/life oraz ec.europa.eu/environment/life/

Obowiązki przedsiębiorców związane z zamknięciem roku 2015

W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym w ochronię środowiska chcieliśmy przypomnieć o spoczywających na Państwu obowiązkach, m.in.:

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska do dnia 31 marca,
 • bilanse LZO do końca lutego,
 • wprowadzanie danych do bazy KOBiZE tzw. raporty KOBiZE do końca lutego,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami do 15 marca,
 • raporty PRTR do 31 marca.

Zachęcamy do zapoznania się z Naszą ofertą.

Nowelizacja Prawa wodnego

USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Istotne zmiany w przepisach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. Po wejściu w życie ustawy części zagadnień objętych dotąd pozwoleniami wodnoprawnymi, zostanie objęte obowiązkiem zgłoszenia. Zgłoszenie będzie dotyczyło takich działań:

 • wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej,
 • postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,
 • przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,
 • wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego,
 • odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych,
 • wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Aplikacja na Twój smartfon

Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android już do pobrania! Od stycznia będzie dostępna również na iOS.
Znajdziesz w niej:
- aktualne wyniki pomiarów,
- mapę automatycznych stacji pomiarowych w naszym kraju,
- informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń,
- aktualności ze strony GIOŚ.

Nowy portal o jakości powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uruchomił nowy portal, na którym każdy może znaleźć aktualne informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy. W serwisie są prezentowane dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju.