• Ochrona atmosfery: pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji, bilanse LZO

  Przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumentacje związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym:

  • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza określające warunki funkcjonowania i emisji substancji z danej instalacji,
  • zgłoszenia instalacji niewymagających pozwoleń,
  • bilanse lotnych związków organicznych (LZO) dla instalacji objętych standardami w tym zakresie weryfikujące poziom emisji tych związków z instalacji,
  • ekspertyzy służące wypracowaniu rozwiązań ograniczających emisje do poziomów wymaganych prawem. 

  Przygotowanie każdego opracowania poprzedzamy wizytą w zakładzie, w czasie której wykonujemy inwentaryzację źródeł emisji. Praca nad projektem obejmuje również etap uzgodnień z organami ochrony środowiska a nasza współpraca z klientem kończy się dopiero z chwilą uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.

 • Pozwolenia zintegrowane

  Pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Lista instalacji tego rodzaju zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).

  Pozwolenie zintegrowane jest szczególnym typem decyzji  administracyjnej stanowiącej rodzaj koncesji na prowadzenie instalacji w warunkach określonych dla wszystkich komponentów środowiska przy jednoczesnym spełnieniu wymagań technicznych tzw. najlepszych dostępnych technik.

  Dla instalacji wymagających tego rodzaju pozwoleń przygotowujemy kompletne dokumentacje przedkładane organom ochrony środowiska w celu uzyskania stosownej decyzji administracyjnej. W przypadkach gdy, eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu tymi substancjami, to do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego opracowujemy raport początkowy, którego celem jest określenie stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

  W czasie prac nad wnioskiem doradzamy również jak dostosować instalacje do warunków określonych w najlepszych dostępnych technikach, a współpracę z klientem kończymy dopiero po wydaniu pozwolenia zintegrowanego.

 • Decyzje środowiskowe

  W wielu przypadkach proces inwestycyjny musi być poprzedzony procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to decyzja organu administracji publicznej określająca środowiskowe warunki realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Decyzja ta jest wymagana przed realizacją przedsięwzięć, których katalog określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Aktem prawa regulującym szczegółowo te kwestie jest ustawa z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Dokumentami niezbędnymi dla uzyskania decyzji środowiskowej są: karta informacyjna przedsięwzięcia, a w przypadku gdy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  W czasie prac nad kartą lub raportem doradzamy jakie rozwiązania na etapie projektu inwestycji będą optymalne z punktu widzenia przestrzegania przepisów prawa oraz wymagań klienta. Naszą rolą jest również aktywne wsparcie klienta w czasie trwania całej procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Analizy porealizacyjne

  W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzjach środowiskowych, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

  Analiza porealizacyjna jest zatem zakresem zbliżona do raportu oddziaływania na środowisko, z tym że raport oddziaływania na środowisko opracowywany jest przed realizacją przedsięwzięcia, a analiza porealizacyjna po jego zakończeniu.

  Analizę porealizacyjną wykonuje się w sytuacji gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wydający to pozwolenie określi taki obowiązek. Organ powinien precyzyjnie określić zakres i termin przedstawienia analizy porealizacyjnej. Najczęściej jest to obowiązek wykonania pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń do powietrza lub natężenia ich hałasu z określeniem zasięgu ich oddziaływania.

  Oferujemy przeprowadzenie analizy porealizacyjnej przy współpracy doświadczonych specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz akredytowanych laboratoriów pomiarowych.

 • Analizy GIS

  W naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia (GIS) do analizy danych przestrzennych. Systemy informacji geograficznej (GIS) należą do jednych z najpopularniejszych narzędzi, pozwalających na szybkie i efektywne zarządzanie danymi środowiskowymi oraz prowadzenie analiz tych danych.

  GIS w ochronie środowiska znajduje zastosowanie m.in. do  monitorowania zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód powierzchniowych czy też badania stref hałasu.

  Analizy przestrzenne ułatwiają wybór optymalnych miejsc pod inwestycje oraz przygotowanie dokumentacji środowiskowych np. ocen oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć i dostarczają informacji o konieczności podejmowania działań minimalizujących negatywne oddziaływania.

 • Audyty środowiskowe i due dilligence

  Audyt środowiskowy polega na niezależnej i obiektywnej ocenie stopnia spełnienia przez przedsiębiorstwo wymagań we wszystkich możliwych aspektach prawa środowiskowego. Służy określeniu wszystkich zobowiązań zakładu w zakresie ochrony środowiska i ustaleniu stanu faktycznego. W wyniku audytu przygotowywany jest szczegółowy raport zawierający charakterystykę zakładu na dzień przeprowadzenia audytu, wykaz aspektów prawa środowiskowego mających odniesienie do działalności zakładu oraz ocenę zgodności z wymaganiami określonymi w tych przepisach. Najistotniejszym efektem przeprowadzenia audytu jest określenie listy zaleceń i działań, których realizacja zapewni przedsiębiorstwu zgodne z prawem funkcjonowanie.

  Due dilligence z języka angielskiego oznacza "należytą staranność" i polega na szczegółowej analizie kondycji przedsiębiorstwa będącego potencjalnym obiektem przejęcia. Analizę tą wykonuje się, aby ocenić możliwe zagrożenia, ryzyka oraz szanse przed podjęciem ostatecznej decyzji o przejęciu i rozpoczęciem negocjacji finansowych. Oferujemy przeprowadzenie analizy tego rodzaju w zakresie wymagań ochrony środowiska.

 • Dokumentacje o charakterze strategicznym

  Plany gospodarki niskoemisyjnej

  Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

  Plany gospodarki niskoemisyjnej koncentrują się na działaniach efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym na  poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), czyli na wszystkich działaniach mających na celu zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do powietrza. Każdy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien wykazywać spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza.

  Jeśli są Państwo zainteresowani sporządzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej lub aktualizacją istniejącego już Planu Działań, prosimy o kontakt z naszym biurem.

  Program ochrony środowiska

  Jest dokumentem o charakterze strategicznym określającym zakres działań i sposobów realizacji polityki ekologicznej państwa przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Programy te powinny określać cele ekologiczne, priorytety, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów na każdym ze szczebli samorządowych. Wykonujemy programy ochrony środowiska dla gmin i powiatów.

 • Pozwolenia wodnoprawne

  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydawane jest m.in. na:

  • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych),
  • wykonywanie urządzeń wodnych (wyloty ścieków, studnie, stawy, pomosty),
  • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

  Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny, który przygotowujemy zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo wodne.

 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów

  Obowiązujące przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadku, gdy eksploatacja instalacji, rozumiana jako jej użytkowanie i utrzymanie w sprawności, powoduje powstawanie odpadów w ilości przekraczającej tonę na rok odpadów niebezpiecznych lub 5000 ton na rok odpadów innych niż niebezpieczne. W pozostałych przypadkach pozwolenie nie jest wymagane i instalacja może funkcjonować bez takiego pozwolenia. Opracowując wnioski o wydanie pozwoleń odpadowych przeprowadzamy szczegółową analizę miejsc wytwarzania odpadów, która w efekcie pozwala określić rodzaje odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją, dzięki czemu przygotowana dokumentacja odpowiada rzeczywistym potrzebom klienta.

  Przygotowujemy również dokumentacje niezbędne do uzyskania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, w zakresie odzysku i unieszkodliwianie odpadów, a także zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

 • Sprawozdawczość środowiskowa

  Zakres naszej działalności obejmuje również wsparcie zakładów związane z przygotowaniem i prawidłowym wypełnieniem sprawozdawczości środowiskowej, m.in.:

  • naliczanie  opłat za korzystanie ze środowiska,
  • bilanse LZO,
  • wprowadzanie danych do bazy KOBiZE tzw. raporty KOBiZE,
  • przygotowanie rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami,
  • naliczanie opłaty produktowej,
  • przygotowanie sprawozdań związanych z gospodarką opakowaniami,
  • raporty PRTR.

  Dokładamy starań, aby umożliwić klientom prawidłowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, a w tym celu pomagamy określić zakres niezbędnych danych oraz sposoby ich efektywnego gromadzenia.

 • Doradztwo i outsourcing środowiskowy

  Dla zakładów potrzebujących wsparcia eksperckiego w zakresie ochrony środowiska świadczymy usługi polegające na fachowym doradztwie oraz przejęciu części obowiązków środowiskowych, w tym związanych z bieżącym nadzorowaniem aktualności przepisów prawa, przestrzeganiem warunków określonych w posiadanych przez zakład decyzjach administracyjnych:

  • pozwoleniach na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
  • pozwoleniach na wytwarzanie odpadów,
  • zezwoleniach na przetwarzanie odpadów,
  • pozwoleniach wodnoprawnych

  oraz terminowym i prawidłowym wypełnianiu wymaganej sprawozdawczości.

 • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

  Dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przygotowujemy dokumentacje niezbędne do uzyskania stosownych zezwoleń, plany monitorowania, wymaganą sprawozdawczość w postaci raportów rocznych i inne niezbędne opracowania.

 • Inne, specjalistyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska

  Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i niestandardowe projekty, bo przede wszystkim takie zadania dają nam możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i doświadczenia.

  Zapytaj nas, nie pozostawiamy żadnej propozycji współpracy bez odpowiedzi.

 • 1
 • Ochrona atmosfery: pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji, bilanse LZO
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Decyzje środowiskowe
 • Analizy porealizacyjne
 • Analizy GIS
 • Audyty środowiskowe i due dilligence
 • Dokumentacje o charakterze strategicznym
 • Pozwolenia wodnoprawne
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów
 • Sprawozdawczość środowiskowa
 • Doradztwo i outsourcing środowiskowy
 • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Inne, specjalistyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska

Przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumentacje związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym:

 • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza określające warunki funkcjonowania i emisji substancji z danej instalacji,
 • zgłoszenia instalacji niewymagających pozwoleń,
 • bilanse lotnych związków organicznych (LZO) dla instalacji objętych standardami w tym zakresie weryfikujące poziom emisji tych związków z instalacji,
 • ekspertyzy służące wypracowaniu rozwiązań ograniczających emisje do poziomów wymaganych prawem. 

Przygotowanie każdego opracowania poprzedzamy wizytą w zakładzie, w czasie której wykonujemy inwentaryzację źródeł emisji. Praca nad projektem obejmuje również etap uzgodnień z organami ochrony środowiska a nasza współpraca z klientem kończy się dopiero z chwilą uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.

Pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Lista instalacji tego rodzaju zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).

Pozwolenie zintegrowane jest szczególnym typem decyzji  administracyjnej stanowiącej rodzaj koncesji na prowadzenie instalacji w warunkach określonych dla wszystkich komponentów środowiska przy jednoczesnym spełnieniu wymagań technicznych tzw. najlepszych dostępnych technik.

Dla instalacji wymagających tego rodzaju pozwoleń przygotowujemy kompletne dokumentacje przedkładane organom ochrony środowiska w celu uzyskania stosownej decyzji administracyjnej. W przypadkach gdy, eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu tymi substancjami, to do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego opracowujemy raport początkowy, którego celem jest określenie stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

W czasie prac nad wnioskiem doradzamy również jak dostosować instalacje do warunków określonych w najlepszych dostępnych technikach, a współpracę z klientem kończymy dopiero po wydaniu pozwolenia zintegrowanego.

W wielu przypadkach proces inwestycyjny musi być poprzedzony procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to decyzja organu administracji publicznej określająca środowiskowe warunki realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Decyzja ta jest wymagana przed realizacją przedsięwzięć, których katalog określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Aktem prawa regulującym szczegółowo te kwestie jest ustawa z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokumentami niezbędnymi dla uzyskania decyzji środowiskowej są: karta informacyjna przedsięwzięcia, a w przypadku gdy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W czasie prac nad kartą lub raportem doradzamy jakie rozwiązania na etapie projektu inwestycji będą optymalne z punktu widzenia przestrzegania przepisów prawa oraz wymagań klienta. Naszą rolą jest również aktywne wsparcie klienta w czasie trwania całej procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzjach środowiskowych, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

Analiza porealizacyjna jest zatem zakresem zbliżona do raportu oddziaływania na środowisko, z tym że raport oddziaływania na środowisko opracowywany jest przed realizacją przedsięwzięcia, a analiza porealizacyjna po jego zakończeniu.

Analizę porealizacyjną wykonuje się w sytuacji gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wydający to pozwolenie określi taki obowiązek. Organ powinien precyzyjnie określić zakres i termin przedstawienia analizy porealizacyjnej. Najczęściej jest to obowiązek wykonania pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń do powietrza lub natężenia ich hałasu z określeniem zasięgu ich oddziaływania.

Oferujemy przeprowadzenie analizy porealizacyjnej przy współpracy doświadczonych specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz akredytowanych laboratoriów pomiarowych.

W naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia (GIS) do analizy danych przestrzennych. Systemy informacji geograficznej (GIS) należą do jednych z najpopularniejszych narzędzi, pozwalających na szybkie i efektywne zarządzanie danymi środowiskowymi oraz prowadzenie analiz tych danych.

GIS w ochronie środowiska znajduje zastosowanie m.in. do  monitorowania zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód powierzchniowych czy też badania stref hałasu.

Analizy przestrzenne ułatwiają wybór optymalnych miejsc pod inwestycje oraz przygotowanie dokumentacji środowiskowych np. ocen oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć i dostarczają informacji o konieczności podejmowania działań minimalizujących negatywne oddziaływania.

Audyt środowiskowy polega na niezależnej i obiektywnej ocenie stopnia spełnienia przez przedsiębiorstwo wymagań we wszystkich możliwych aspektach prawa środowiskowego. Służy określeniu wszystkich zobowiązań zakładu w zakresie ochrony środowiska i ustaleniu stanu faktycznego. W wyniku audytu przygotowywany jest szczegółowy raport zawierający charakterystykę zakładu na dzień przeprowadzenia audytu, wykaz aspektów prawa środowiskowego mających odniesienie do działalności zakładu oraz ocenę zgodności z wymaganiami określonymi w tych przepisach. Najistotniejszym efektem przeprowadzenia audytu jest określenie listy zaleceń i działań, których realizacja zapewni przedsiębiorstwu zgodne z prawem funkcjonowanie.

Due dilligence z języka angielskiego oznacza "należytą staranność" i polega na szczegółowej analizie kondycji przedsiębiorstwa będącego potencjalnym obiektem przejęcia. Analizę tą wykonuje się, aby ocenić możliwe zagrożenia, ryzyka oraz szanse przed podjęciem ostatecznej decyzji o przejęciu i rozpoczęciem negocjacji finansowych. Oferujemy przeprowadzenie analizy tego rodzaju w zakresie wymagań ochrony środowiska.

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

Plany gospodarki niskoemisyjnej koncentrują się na działaniach efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym na  poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), czyli na wszystkich działaniach mających na celu zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do powietrza. Każdy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien wykazywać spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza.

Jeśli są Państwo zainteresowani sporządzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej lub aktualizacją istniejącego już Planu Działań, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Program ochrony środowiska

Jest dokumentem o charakterze strategicznym określającym zakres działań i sposobów realizacji polityki ekologicznej państwa przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Programy te powinny określać cele ekologiczne, priorytety, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów na każdym ze szczebli samorządowych. Wykonujemy programy ochrony środowiska dla gmin i powiatów.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydawane jest m.in. na:

 • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych),
 • wykonywanie urządzeń wodnych (wyloty ścieków, studnie, stawy, pomosty),
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny, który przygotowujemy zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo wodne.

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadku, gdy eksploatacja instalacji, rozumiana jako jej użytkowanie i utrzymanie w sprawności, powoduje powstawanie odpadów w ilości przekraczającej tonę na rok odpadów niebezpiecznych lub 5000 ton na rok odpadów innych niż niebezpieczne. W pozostałych przypadkach pozwolenie nie jest wymagane i instalacja może funkcjonować bez takiego pozwolenia. Opracowując wnioski o wydanie pozwoleń odpadowych przeprowadzamy szczegółową analizę miejsc wytwarzania odpadów, która w efekcie pozwala określić rodzaje odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją, dzięki czemu przygotowana dokumentacja odpowiada rzeczywistym potrzebom klienta.

Przygotowujemy również dokumentacje niezbędne do uzyskania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, w zakresie odzysku i unieszkodliwianie odpadów, a także zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

Zakres naszej działalności obejmuje również wsparcie zakładów związane z przygotowaniem i prawidłowym wypełnieniem sprawozdawczości środowiskowej, m.in.:

 • naliczanie  opłat za korzystanie ze środowiska,
 • bilanse LZO,
 • wprowadzanie danych do bazy KOBiZE tzw. raporty KOBiZE,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami,
 • naliczanie opłaty produktowej,
 • przygotowanie sprawozdań związanych z gospodarką opakowaniami,
 • raporty PRTR.

Dokładamy starań, aby umożliwić klientom prawidłowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, a w tym celu pomagamy określić zakres niezbędnych danych oraz sposoby ich efektywnego gromadzenia.

Dla zakładów potrzebujących wsparcia eksperckiego w zakresie ochrony środowiska świadczymy usługi polegające na fachowym doradztwie oraz przejęciu części obowiązków środowiskowych, w tym związanych z bieżącym nadzorowaniem aktualności przepisów prawa, przestrzeganiem warunków określonych w posiadanych przez zakład decyzjach administracyjnych:

 • pozwoleniach na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
 • pozwoleniach na wytwarzanie odpadów,
 • zezwoleniach na przetwarzanie odpadów,
 • pozwoleniach wodnoprawnych

oraz terminowym i prawidłowym wypełnianiu wymaganej sprawozdawczości.

Dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przygotowujemy dokumentacje niezbędne do uzyskania stosownych zezwoleń, plany monitorowania, wymaganą sprawozdawczość w postaci raportów rocznych i inne niezbędne opracowania.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i niestandardowe projekty, bo przede wszystkim takie zadania dają nam możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i doświadczenia.

Zapytaj nas, nie pozostawiamy żadnej propozycji współpracy bez odpowiedzi.